KPC Gui Pi Tang 4090 - Granules 100g

In stock
SKU
KPC.GPT.G1

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Ginseng (Root, REN SHEN), Atractylodes Alba (Rhizome, BAI ZHU), Poria (Fungus, FU LING), Zizyphus (Seed, SUAN ZAO REN), Longan (Fruit Flesh, LONG YAN ROU), Astragalus (Root, HUANG QI), Tangkuei (Root, DANG GUI), Polygala (Root, YUAN ZHI), Ginger (Rhizome, SHENG JIANG), Jujube (Fruit, DA ZAO), Vladimiria (Root, MU XIANG), Licorice (Root, ZHI GAN CAO)
NEW & POPULAR