KPC Qing Shang Fang Feng CS2780 - 100 Capsules

In stock
SKU
KPC.QSFF.C

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Siler root (Fang Feng), Forsythia fruit (Lian Qiao), Angelica root (Bai Zhi), Platycodon root (Jie Geng), Scute root (Huang Qin), Ligusticum root (Chuan Xiong), Coptis rhizome (Huang Lian), Schizonepeta plant (Jing Jie), Gardenia fruit (Shan Zhi Zi), Aurantium fruit (Zhi Ke), Mint leaf (Bo He), Licorice root (Gan Cao)
NEW & POPULAR