QualiHerb Major Bupleurum Combination

In stock
SKU
QH.DCHT
New Product

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Sheng Jiang, Zhi Shi, Bai Shao, Huang Qin, Chai Hu, Zhi Ban Xia, Da Huang, Da Zao.
NEW & POPULAR