Three Treasures Women's Treasure Ease the Journey Yin

Out of stock
SKU
WT.T.ETJ.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Women's Treasure Ease the Journey Yin is formulated to nourish Kidney-Yin and Essence, and clear Empty-Heat.

Download the Three Treasures catalog.
Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Huai Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata), Ze Xie (Rhizoma Alismatis ), Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae), Tian Men Dong (Radix Asparagi), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Di Gu Pi (Cortex Lycii), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
NEW & POPULAR