QualiHerb Pinellia & Gastrodia Combination

In stock
SKU
QH.BXTMBZT
New Product

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Chen Pi, Fu Ling, Sheng Jiang, Gan Jiang, Huang Bai, Bai Zhu, Tian Ma, Shen Qu, Huang Qi, Ban Xia, Ren Shen, Ze Xie, Mai Ya.
NEW & POPULAR