Three Treasures Women's Treasure Growing Jade

In stock
SKU
WT.T.GJ.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Growing Jade is formulated to stimulate fertility by nourishing Kidney-Yin.

Download the Three Treasures catalog.
Dang Gui (Radix Angelicae Sinesis, Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Han Lian Cao (Herba Ecliptae), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Yi Mu Cao (Herba Leonuri), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Tu Si Zi (Semen Cusutae), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Fu Ling (Poria)
NEW & POPULAR