Three Treasures Women's Treasure Harmonizing the Moon

In stock
SKU
WT.T.HTM.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Harmonizing the Moon is formulated to treat Blood stasis causing endometriosis.

Download the Three Treasures catalog.
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chi Shao (Radix Paeoniae Rubrae), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Chuan Xiong (Radix Chuanxiong), Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis), E Zhu (Rhizoma Curcumae), San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi), Ze Lan (Herba Lycopi ), Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi Cassiae), Fu Ling (Poria), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris), Huang Bai (Cortex Phellodendri), Yi Yi Ren (Semen Coicis), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Qian Cao Gen (Radix Rubiae), San Qi (Radix Notoginseng)
NEW & POPULAR