QualiHerb Gastrodia & Uncaria Combination

In stock
SKU
QH.TMGTY
New Product

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Shan Zhi Zi, Ye Jiao Teng, Chaun Niu xi, Shi Jue Ming, Tian Ma, Huang Qin, Du Zhong, Gou Teng, Sang Ji Sheng, Yi Mu Cao, Fu Shen.
NEW & POPULAR