Three Treasures Women's Treasure Female Treasure

In stock
SKU
WT.T.FT.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Women's Treasure Female Treasure is formulated to nourish Liver-Yin and Kidney-Yin, subdue Liver-Yang, clear Empty-Heat, calm the Mind, and settle the Ethereal Soul.

Download the Three Treasures catalog.
Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Tian Men Dong (Radix Asparagi), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Ju Hua (Flos Chrysanthemi), Huang Qin (Radix Scutellariae), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Ze Xie (Rhizoma Alismatis), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Fu Ling (Poria), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae), Di Gu Pi (Cortex Lycii), Gu Ya (Fructus Oryzae Germinatus)
NEW & POPULAR