Three Treasures Women's Treasure Heavenly Empress

In stock
SKU
WT.T.HE.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Heavenly Empress is formulated to treat menopausal problems deriving from Heart-Yin and Kidney-Yin deficiency with Heart Empty-Heat harassing the Mind.

Download the Three Treasures catalog.
Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae ), Xuan Shen (Radix Scrophulariae), Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis), Tian Men Dong (Radix Asparagi), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Fu Ling (Poria), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae), Bai Zi Ren (Semen Biotae), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Jie Geng (Radix Platycodi), Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae), Di Gu Pi (Cortex Lycii), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis)
NEW & POPULAR