Urban Herbs Zhi Bai Di Huang Wan

In stock
SKU
UH.ZBDHW.B

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Shu Di Huang (Rehmanniae Radix preparata), Shan Zhu Yu (Corni Fructus), Shan Yao (Dioscoreae Rhizoma), Fu Ling (Poria), Mu Dan Pi (Moutan Cortex), Ze Xie (Alismatis Rhizoma), Yan Chao Zhi Mu (salt-fried Anemarrhenae Rhizoma), Yan Chao Huang Bai (salt-fried Phellodendri Cortex)
NEW & POPULAR