Three Treasures Nourish the Soul

In stock
SKU
TT.T.NTS.60
New Product

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Nourish the Soul is formulated to treat insomnia and anxiety by nourishing Liver- and Heart-Yin.
Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Fu Shen (Sclerotium Poriae Pararadicis), Zhi Mu (Radix Anemarrhenae), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Bai Zi Ren (Semen Biotae), Gou Teng (Ramulus Uncariae Cum Uncis), Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae uralensis)