Three Treasures Brocade Sinews - 60 Tablets

In stock
SKU
TT.T.BSI.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Brocade Sinews is formulated to treat musculo-skeletal problems from Liver-Blood not nourishing the sinews.

Download the Three Treasures catalog.
Dang Shen (Radix Codonopsis), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Shu Di Huang(Radix Rehmanniae Preparata), Gou Qi Zi (Fructus Lycii), Sang Ji Sheng (Herba Taxilli), Sang Zhi(Ramulus Mori), Wei Ling Xian (Radix Clematidis), Mu Gua (Fructus Chaenomelis), Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis), Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae), Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi), Fu Ling(Poria), Yi Yi Ren (Semen Coicis), Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis), Zhi Gan Cao(Radix Glycyrrhizae Preparata)
NEW & POPULAR