Three Treasures Calm the Shen - 60 Tablets

In stock
SKU
TT.T.CTS.60

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Three Treasures Calm the Shen is formulated to tonify Spleen-Qi and Spleen-Blood, tonify Heart-Qi and Heart-Blood, calm the Mind, open the Mind?s orifices, and stimulate the Spleen's holding of Blood.

Download the Three Treasures catalog.
Ren Shen (Radix Ginseng), Huang Qi (Radix Astragali), Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Fu Shen (Sclerotium Poriae pararadicis), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Long Yan Rou (Arillus Longan), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Chuan Mu Xiang (Vladimiria Souliei), Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Preparata), Hong Zao (Fructus Jujubae), Bai Zi Ren (Semen Platycladi), He Huan Pi (Cortex Albiziae), Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii), Bai He (Bulbus Lilii)
NEW & POPULAR